SRA-Logo Bands Companies Records Personen Printmedia Feed Us (Feedback) Musiktank online vis.sra.at fempop.sra.at Kontakt
INDEX
SEARCH ALL

Falter - Zeitschrift - Issue 35/08

Wir hatten einen Traum

Medium: Falter - Zeitschrift
64 Seiten
Erscheinungsdatum: 29. aug 2008

Artikel

Art Titel Seite Autor
ARTIKEL Der verlorene Sohn 46-47 -
  Klaus Wienerroither
Hallucination Company
Lang, Hansi
U4
Schallter
Hans «Falco, Hansi» Hölzel
Thomas Rabitsch
Hansi Lang
Wolfgang «I-Wolf» Schlögl
Slow Club
INTERVIEW "Er hat totalen Soul gehabt" 47-48 -
  Falco
Thomas Rabitsch
Hansi Lang
Wolfgang «I-Wolf» Schlögl
Slow Club
PLATTENKRITIK Pop 49 -
  Garish
Christoph «Boff» Jarmer
Esteban's
PLATTENKRITIK Jazz 49 -
  Viola Falb
Falb Fiction
Herbert Pirker
PLATTENKRITIK Jazz 49 -
  Paradiser, The
Oskar Aichinger
Wolfgang Vincenz «Friedrich Knecht» Wizlsperger
Peter Paul Skrepek
Thomas Berghammer
Martin Zrost
KURZMELDUNG Zoo 62 -
  Bauchklang
Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV)
Wolfgang Ambros
Kreisky
Opus